Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en op alle overeenkomsten met Studio Abstract, ook al staan er strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de algemene voorwaarden van Studio Abstract.

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes – orderbevestiging

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van Studio Abstract zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de veertien dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt naar Studio Abstract, per gewone brief of per email. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant aan de overeenkomst. De tot stand gekomen overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten mondelinge en/of schriftelijke akkoorden. De uitvoering van de bestelling start vanaf ontvangst van het de orderbevestiging en van zodra de eerste voorschotfactuur voldaan is.
2.2 Alle wijzigingen in scope/functionaliteiten tijdens en/of na het traject worden, in regie uitgevoerd aan het op dat ogenblik geldende uurtarief, tenzij anders afgesproken.
2.3 Aanpassingen of toevoegingen aan een maquette of een project zal de vooropgestelde deadline beïnvloeden. Een maquette of project dat betrekking heeft tot deze aanpassing of toevoeging zal de deadline eveneens beïnvloed worden.
2.4 Reis en verplaatsingskosten zijn steeds te dragen door de klant, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen.

Artikel 3. Annulatie van de bestelling

De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk onder de volgende voorwaarden:
1.1 Indien de werkzaamheden door Studio Abstract nog niet werden aangevat: mits betaling van een annulatievergoeding ten belope van 10% (tien percent) van het offertebedrag
1.2Indien de werkzaamheden wel werden aangevat: mits betaling van de kostprijs van de reeds geleverde prestaties met een minimum van 30% (dertig percent) van het offertebedrag.

Artikel 4. Levering

4.1. De datum van levering is indicatief en wordt slechts als aanwijzing opgegeven. De leveringstermijn bindt Studio Abstract niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst.
4.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen of beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.
4.3 Ontevredenheid of een melding over de maquette dient gemaakt te worden tijdens te levering. Opmerkingen na de levering zullen niet aanvaard worden. Indien men vraagt voor aanpassingen tijdens of na de levering zal dit in regie aangerekend worden.
4.4 Studio Abstract is niet verantwoordelijk voor het onderhoud van de maquette. In geen enkel geval zal er mogelijkheid zijn tot garantie.

Artikel 5. Risico

Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij Studio Abstract bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.

Artikel 6. Betalingsmodaliteiten

6.1. Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen van Studio Abstract contant betaalbaar. Betwistingen
dienen binnen de zeven werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan Studio
Abstract kenbaar gemaakt te worden. Een betwisting kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling
verantwoorden.
6.2. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Studio
Abstract. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde
intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene
verkoopsvoorwaarden.
6.3. Bij gebreke aan betaling op de vervaldatum wordt het factuurbedrag van rechtswege vermeerderd met de
conventionele intresten aan de intrestvoet in handelszaken overeenkomstig de wet van 02 augustus 2002
alsmede een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van
125 EUR. Bovendien behoudt Studio Abstract zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar
verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling
door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. De klant mag in dat geval de door Studio
Abstract gemaakte creaties niet gebruiken.
6.4 Studio Abstract is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang
tot de Diensten (bv. website) geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien de klant één of
meer van zijn verplichtingen voortspruitende uit deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet nakomt (zoals
een niet-betaling van de factuur) zonder dat de Klant aanspraak kan maken op terugbetaling van
vooruitbetaalde vergoedingen of enerlei schadevergoeding. Studio Abstract zal in elk geval de Klant hiervan op
de hoogte stellen. Verder is Studio Abstract gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en
van rechtswege met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval de Klant in staat van faillissement is
verklaard, de Klant een gerechtelijk akkoord heeft gevraagd of aanvaard, of meer algemeen de Klant in staking
van betaling verkeert.

Artikel 7. Aansprakelijkheid – Algemeen

7.1. Studio Abstract verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van
Studio Abstract zijn middelenverbintenissen. Studio Abstract is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering
te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de Klant. Na ontwikkeling van maquettes, visualisaties,
laserwerk of andere ontwikkelingen voorzien wij in een transparante overdracht.
7.2. Studio Abstract kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of
haar aangestelde, behoudens ingeval van bedrog. Studio Abstract zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het
voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk
kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van
omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de Klant of derden zouden lijden ten
gevolge van enige fout of nalatigheid van Studio Abstract of een aangestelde.
7.3. De aansprakelijkheid van Studio Abstract met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval
beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de Klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de
diensten, naar keuze van Studio Abstract. De totale aansprakelijkheid van Studio Abstract, zal nooit meer
bedragen dan de prijs die door de klant aan Studio Abstract werd betaald voor de diensten die aanleiding
gaven tot het schadegeval.
7.4. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Studio Abstract geen enkele
aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden
voor hun producten of diensten.
7.5. Studio Abstract kan niet aansprakelijk gehouden worden voor het gebruik van foto’s of lettertypes
geleverd en/of goedgekeurd door de klant.

Artikel 8. Beëindiging van de overeenkomst

8.1. Indien de Klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de Klant niet herstelt
binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft Studio Abstract het
recht om ofwel (I) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (II) de
overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun
vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.
8.2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Studio Abstract verleende diensten betalen,
alsook de kosten die Studio Abstract moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een
forfaitaire schadevergoeding van het bedrag dat
Studio Abstract nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd.
Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Studio Abstract. Bovendien behoudt Studio
Abstract het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden
schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.
8.3. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar
eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

Artikel 9. Afwerving

9.1 De Klant verbindt er zich toe om vanaf de aanvangsdatum van de samenwerking tot 36 maanden na de
beëindiging ervan geen personeel van Studio Abstract direct of indirect in dienst te nemen, of op welke andere
basis dan ook, noch voltijds, noch deeltijds in te huren of pogingen hiertoe te ondernemen. Met de term
“personeel” wordt bedoeld alle vaste en freelancemedewerkers van Studio Abstract.
9.2 Wanneer de Klant dit artikel overtreedt, is de Klant gehouden om een schadevergoeding te betalen gelijk
aan minimaal de bruto jaarsalaris van de betreffende persoon.
Artikel 10. Geheimhoudingsplicht
Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij
vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te
gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 11. Referentie

De klant gaat ermee akkoord dat het door Studio Abstract voor de klant uitgevoerde werk wordt opgenomen in
het referentieportfolio van Studio Abstract.

Artikel 12. Overmacht

Overmachtssituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere
onverwachte gebeurtenissen waarover Studio Abstract geen controle heeft, bevrijden Studio Abstract, voor de
duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering
of schadevergoeding voor de Klant.

Artikel 13. Nietigheid

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van
kracht blijven en zullen Studio Abstract en de Klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die
het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud

Studio Abstract blijft eigenaar van alle maquettes, visualisaties, laserwerk of andere ontwikkelingen tot op het
ogenblik van volledige betaling van de factuur. Het eigendomsvoorbehoud heeft eveneens betrekking op alle
intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de door Studio Abstract geproduceerde producten.

Artikel 15. Bescherming van intellectuele eigendom

15.1. Studio Abstract heeft de expertise in huis om een woord- of beeldmerk of een complex woord-beeldmerk
te ontwikkelen voor de Klant, doch zij het slechts op uitdrukkelijk verzoek van de Klant.
15.2. Studio Abstract staat niet in voor een onderzoek naar de beschikbaarheid van een woord- of beeldmerk.
De Klant neemt op eigen verantwoordelijkheid contact op met een gespecialiseerd merkenbureau om na te
gaan of bepaalde tekens niet eerder door derden werden gebruikt of geregistreerd als merk.
15.3. Met ditzelfde gespecialiseerde merkenbureau dient de Klant het onderscheidend vermogen van zijn
onderscheidingsteken te bespreken nu dergelijke evaluatie gespecialiseerde juridische kennis veronderstelt.
15.4. Studio Abstract staat niet in voor de registratie van een voor de klant gecreëerd woord- of beeldmerk,
noch in de ontwerpfase, noch tijdens of na het afleveren van het eindproduct. De bescherming van de
intellectuele eigendomsrechten valt uitsluitend onder de eigen verantwoordelijkheid van de klant.
Artikel 15. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank
Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Studio Abstract. Elk geschil met betrekking tot
het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door
de voor de plaats van de zetel van Studio Abstract bevoegde rechtbank.